Novinky
Zrající cider

Máme posledních čtyřicet boxů zrajících Bohemia Ciderů jablko, jablko-višeň a jablko-konopí. Zakoupit jej můžete ZDE.

více

Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Informace společnosti Cider Bohemia s.r.o. k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli umožňuje alternativní postup mimo klasickou soudní cestu. V případě nespokojenosti se zákazník může se svým podnětem obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce jako příslušný orgán státního dozoru. Česká obchodní inspekce má k dispozici potřebné informace o alternativním postupu, kterým může spotřebitel spor řešit. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové adrese České obchodní inspekce: www.coi.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti Cider Bohemia s.r.o. (dále jen prodávající) platný od 1. 1. 2014

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad zboží zakoupeného v provozovnách Ciderland s.r.o. (dále jen Ciderland) se vydává tento reklamační řád:

Článek I
Právo na uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytneli se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
Pro zachování práv kupujícího z vadného plnění (reklamace) je kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně závazných pravidel také podmínky pro užívání zboží stanovené v záručním listě nebo v návodu na používání, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

Článek II
Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatňuje reklamaci v kterékoli provozovně Cider Bohemia s.r.o..
Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem, záručním listem, byl-li na zboží vystaven, nebo jiným prokazatelným způsobem.

Článek III
Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn. že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, případně které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:
a) vadu zboží kupující způsobil sám; nebo
b) kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl;
Prodávající neodpovídá za vady:
a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží;
b) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním; nebo
c) vyplývá-li to z povahy věci.
Reklamuje-li kupující vady zboží, je zaměstnanec Cider Bohemia s.r.o. povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
Pokud není kupující spokojen s vyřízením reklamace, přivolá zaměstnanec, který vyřizoval reklamaci, příslušného manažera, který znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení.

Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepotravinářského zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu, návodu, v reklamě v souladu s právními předpisy nebo v záručním listu není uvedena záruční doba delší.
Umožňuje-li to povaha věci, postačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o koupi zboží.
Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.
Není-li reklamace na vadu zboží, za které prodávající odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

Článek V
Práva kupujícího

U vad zboží, které se projeví v záruční době, má kupující právo:
a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, může požadovat podle své volby:
• bezplatné odstranění vady zboží nebo
• ne-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu vadné součásti,
• nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může žádat přiměřenou slevu s ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v případě, že pro opakovaný výskyt vady po opravě (tzn. alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (tzn. v době uplatnění reklamace má zboží alespoň současně tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží řádně užívat, může podle své volby požadovat:
• výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo
• může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
c) kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v případech, že:
• oprava vadného zboží není provedena v přiměřené době od uplatnění reklamace (příp. ve lhůtě sjednané s kupujícím) nebo
• že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
Vady potravina nápojů, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Článek VI
Reklamace při poskytování služeb veřejného stravování

Pokud kupující při poskytování služeb veřejného stravování zjistí porušení předepsané kvality, hmotnosti, teploty a míry jídel a nápojů, má právo tyto vady reklamovat a požadovat bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
Nesprávnou míru a hmotnost reklamuje kupující před ochutnáním nápoje a jídla.
Kvalitu a teplotu jídla reklamuje kupující ihned při ochutnání.
Nesprávné účtování cen podaného jídla a nápojů reklamuje kupující při placení.

Článek VII
Reklamační řád Cider Bohemia sr.o. nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Copyright 2016 - 2017 © ecider.cz